#0 De tijd dringt

Lancering van de BSI Position Papers

Vertaling: Annelies Verbiest (AV Translations)


Le temps presse

Time is of the essence


“De stad is een menselijke omgeving waar onbekenden elkaar ontmoeten.”1 De beperkende maatregelen die de beleidsmakers namen om de COVID-19-pandemie in te dijken, hebben ons nogmaals gewezen op de relevantie van deze definitie van de stad. Hoewel de pandemie de deterritorialisering van bepaalde uitwisselingen in de hand heeft gewerkt, heeft de razendsnelle stijging van het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën tijdens de opeenvolgende lockdowns er daarom nog niet voor gezorgd dat er geen behoefte meer is aan persoonlijke ontmoetingen. Wel integendeel! En net hieruit haalt de stad – of dat zou toch moeten – haar kracht: door een grote verscheidenheid aan personen en activiteiten te concentreren, is een stad in staat om het samenleven van verschillende maar elkaar aanvullende groepen en individuen te organiseren en om toevallige en niet-geplande ontmoetingen mogelijk te maken die leiden tot uitwisselingen, wrijvingen, creativiteit en innovatie. 

We stellen echter vast dat Brussel, meer dan andere steden, zwaar geleden heeft onder de beperkingen op ontmoetingen die werden opgelegd in het kader van de strijd tegen het virus. Deze stad, een van de meest kosmopolitische ter wereld, heeft van uitwisselingen immers haar specialiteit gemaakt, wat haar des te kwetsbaarder maakt: gewestelijke, federale en internationale hoofdstad, belangrijke congresstad, essentieel centrum voor cultuur, grootste concentratie van studenten in België, vestigingsplaats, toeristische bestemming, dienstenstad … Tegelijkertijd vestigde de gezondheidscrisis ook de aandacht op de omvang van crisissen (sociale crisis, milieucrisis, wooncrisis, enz.) die reeds voor de pandemie bestonden, en op de enorme afhankelijkheid van Brussel van de industriële productie die zich nu voornamelijk buiten de stadsgrenzen en zelfs buiten Europa afspeelt2.

In deze context konden Brussels Studies en het Brussels Studies Institute (BSI) zich onmogelijk afzijdig houden. Hoewel we al een tijdje met het idee speelden, leek het ons gezien de vele uitdagingen en noodsituaties in Brussel logisch om een nieuwe collectie, de BSI Position Papers, op te starten. De artikels in de Algemene Collectie van Brussels Studies, de BSI Synthesenota’s en de Fact Sheets zijn natuurlijk al uiterst nuttige bijdragen die de Brusselse realiteit helpen verklaren. Maar we wilden nog een stapje verder gaan: we willen voortaan niet alleen de noodzakelijke vaststellingen meedelen, maar ook een ruimte bieden om bepaalde debatten te herformuleren en mogelijke acties te schetsen. Want hoe dramatisch deze crisis ook is voor bepaalde lagen van de bevolking en voor de vele activiteiten die erdoor in het gedrang zijn gekomen, ze heeft ook getoond tot welke innovatie en solidariteit de Brusselse samenleving in staat is. Met de BSI Position Papers willen we bijgevolg mogelijkheden aanreiken om uit deze crisis te geraken, ons beter voor te bereiden op nieuwe crisissen (milieu-, gezondheids-, sociale en andere crisissen) en na te denken over de toekomst.

Om dit te realiseren, zal deze nieuwe collectie van BSI Position Papers zich niet beperken tot het verzamelen van versnipperde uitspraken van experts, maar wel voorrang geven aan een multidisciplinaire, interuniversitaire en intercommunautaire benadering die aan de basis ligt van het Brussels Studies Institute. Elke position paper zal dus gedragen en getekend worden door auteurs van verschillende vakgebieden, universiteiten en taalgemeenschappen en uit zowel de academische als niet-academische wereld. En om een zo breed mogelijk publiek te bereiken, wordt ook deze collectie van Brussels Studies in drie talen gepubliceerd, namelijk in het Frans, Nederlands en Engels. 

De eerste BSI Position Paper is alvast een schoolvoorbeeld van de hierboven beschreven manier van werken. Hij werd geschreven door Filip Keymeulen (vzw Diogènes), Andrea Rea (ULB – GERME), Elisabetta Rosa (UCLouvain – LOCI-CREAT) en Mauro Striano (Bruss’help) en gaat dieper in op de situaties van extreme armoede waarin een toenemend aantal Brusselaars de voorbije maanden zijn terechtgekomen en waardoor sommigen onder hen zelfs dakloos zijn geworden. Het lockdownbeleid dat ons werd opgelegd, vormde echter een gelegenheid om te experimenteren met nieuwe benaderingswijzen voor de problematiek van dakloosheid. Ze stimuleren ons om opnieuw na te denken over de verscheidenheid aan noodsituaties en om dringend werk te maken van duurzamere oplossingen.

Het redactieteam van de BSI Position Papers

Nele Aernouts
Marion Berzin
Simon Boone 
Patrick De Boosere
Stefan De Corte
Myriam De Spiegelaere
Tatiana Debroux
Bernard Declève
Margaux Hardy
Michel Hubert
Dimokritos Kavadias
Joost Vaesen
Jessica van de Ven
Emilie Van Haute
Benjamin Wayens
Galaad Wilgos

  1. Sennett R., 1979. Les tyrannies de l’intimité. Parijs: Le Seuil, p. 42 [Originele titel in het Engels: The Fall of Public Man, 1974]. []
  2. BISA, 2021. Gewestelijke economische vooruitzichten. Beschikbaar op https://bisa.brussels/themas/economie/gewestelijke-economische-vooruitzichten []

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search